IKC Het Sterrenschip

Integraal Kindcentrum Het Sterrenschip 

Het Sterrenschip is een openbare basisschool in Assen (Kloosterveen). Onze school wordt goed gewaardeerd door leerlingen, ouders én onze eigen collega’s, zo blijkt uit ons vierjaarlijkse
tevredenheidsonderzoek.

De school
IKC Het Sterrenschip is gevestigd in een prachtig nieuw multifunctioneel gebouw aan de Schoolstraat in Kloosterveen. Wij hebben de beschikking over achttien lokalen en kunnen gebruikmaken van de sporthal van de Kloosterveste. In de Kloosterveste is daarnaast een keuken, een technieklokaal, een theaterzaal en een danslokaal waar wij regelmatig lessen en voorstellingen geven.

Het Sterrenschip is een openbare school. Dat betekent dat alle kinderen welkom zijn op onze school, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Wij schenken bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Zo leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen.
Openbaar onderwijs is daarmee met recht ‘ontmoetingsonderwijs’.

Eén van de speerpunten voor de komende jaren is de doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij de verschillende fases in de ontwikkeling van baby tot adolescent vloeiend in elkaar overlopen. Met
het consultatiebureau van Icare, de peuterspeelzaal en de kinderopvang van Plateau maken we afspraken over hoe we de kinderen het beste kunnen voorbereiden op de volgende
ontwikkelingsfase. Sinds enkele jaren is een peutergroep van Plateau kinderopvang (voorheen de ASKA) gehuisvest in ons schoolgebouw.

De school startte in augustus 1998 aan de Uranusstraat, vlak bij de Vaart die dwars door de wijk Kloosterveen loopt. Zo ontstond de naam ‘Het Sterrenschip’. Met deze naam willen we de verbondenheid van de school met deze wijk uitdrukken: een fijne en een goede school voor alle kinderen van Kloosterveen. Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 telt Het Sterrenschip
ongeveer 380 leerlingen. De verwachting is dat ons leerlingaantal de komende jaren redelijk stabiel blijft.

Het Sterrenschip is een Plateauschool

Het Sterrenschip maakt samen met twaalf andere openbare kindcentra onderdeel uit van Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen (verder te noemen: Plateau). Plateau Assen is het zelfstandige overkoepelende bestuur van deze dertien kindcentra. Plateau is dé primair-onderwijsorganisatie in Assen waar ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft.

Missie en visie van Plateau
Alle betrokkenen handelen vanuit de grondslagen en de identiteit van openbaar onderwijs, waarbij er respect is voor de opvatting van de ander en er geen onderscheid wordt gemaakt naar ras,
afkomst, religie, huidskleur, of seksuele geaardheid.
Een kind mag kind zijn. Plateau biedt hoogwaardig onderwijs waarbij het enerzijds een vast baken is en anderzijds zich steeds aanpast aan de veranderende maatschappij. Plateau ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling en bereidt hen voor op een solide positie en betekenisvolle participatie in de maatschappij.

Kernwaarden van Plateau
De kernwaarden van Plateau zijn: ontwikkeling, respect, plezier, lef en veiligheid.
Een kindcentrum van Plateau is een veilige inspirerende plek met een sociale functie waar leeropbrengsten van kinderen groot zijn door inzet van betrokken professionals en ouders. Plateau hecht aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

Bestuur van Plateau
De dagelijkse leiding van Plateau is in handen van de directeur-bestuurder, het bevoegd gezag. Een raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting. In het schooljaar 2017-2018 zal Plateau een periode kennen waarin kinderopvang en onderwijs samengevoegd wordt. Dit kan mogelijk verwarring geven in naamgeving. Als u vragen
hebt, neem dan contact op met de directeur of ga naar www.plateau-assen.nl voor meer informatie.

Wat is een kindcentrum?
Een (integraal) kindcentrum is een plek waar kinderen van nul tot dertien jaar samenkomen om te leren, te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Bij een Plateau kindcentrum gaan we uit van een dagprogramma met onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Het kindcentrum wordt als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Uitgangspunt voor alle activiteiten is dat het belang van het kind voorop staat. Onderwijs is altijd in beweging, dat willen wij ook, want als je met kinderen werkt dan moet je blijven ontwikkelen en meegroeien met de maatschappij.