Algemeen

Onze naam

De naam ‘Het Sterrenschip’ is gekozen vanwege de ligging van de school op dat moment. De school is gestart in augustus 1998 in de Planetenbuurt, aan de Uranusstraat en lag vlak bij de Vaart die dwars door de wijk Kloosterveen loopt. Met deze naam willen we de verbondenheid van de school met deze wijk uitdrukken: Een fijne school, een goede school voor alle kinderen van deze wijk.

De school

De school startte in augustus 1998 en telt aan het begin van het schooljaar 2016-2017 ongeveer 390 leerlingen. De verwachting is dat de school de komende jaren redelijk stabiel zal blijven qua leerlingaantal. Het Sterrenschip is sinds augustus 2010 gehuisvest in een nieuw multifunctioneel gebouw.

Openbaar onderwijs en Plateau

Het Sterrenschip maakt samen met 12 andere openbare scholen onderdeel uit van Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen. Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen (verder te noemen: Plateau) is het zelfstandige bovenschoolse bestuur van 11 openbare basisscholen, een school voor speciaal basis onderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Assen. De dagelijkse leiding van Plateau is in handen van de directeur/bestuurder, het bevoegd gezag. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
Meer informatie over Plateau kunt u vinden op de website www.plateau-assen.nl.

De school staat open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs.
De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen.
Wij vinden dat Het Sterrenschip een school is om trots op te zijn.

Brede school / alles in 1 school

Onze school is partner in de Brede School Kloosterveen. De Brede School is een bundeling van verschillende organisaties in de wijk. In de Brede School werken wij aan een gezamenlijk aanbod van onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg en hulp, opvang en vrijetijdsactiviteiten in de wijk.

In het kader van dit activiteitenaanbod organiseren we educatieve, sportieve, culturele en recreatieve activiteiten onder en buiten schooltijd. Hiervoor werken we o.a. samen met de bibliotheek Assen, culturele instellingen, de wijkvereniging en sportverenigingen.

Eén van de speerpunten voor de komende jaren is de doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij de verschillende fases in de ontwikkeling van baby tot adolescent vloeiend in elkaar overlopen. Met het consultatiebureau van Icare, de peuterspeelzaal en de kinderopvang van de ASKA maken we afspraken over hoe we de kinderen het beste kunnen voorbereiden op de volgende ontwikkelingsfase.

Sinds maart 2015 is er een peutergroep van de ASKA gehuisvest in ons schoolgebouw.