Ons onderwijs

Ons onderwijs

Ieder kind heeft zijn eigen talenten, dat zien wij iedere dag. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Onderwijs op maat dus, in een prettige sfeer. Zodat uw kind met zelfvertrouwen naar zelfstandigheid groeit.

Leerstof
De leermethoden waarmee we werken, kiezen we op grond van onze visie en uitgangspunten.
Ze moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • het moet mogelijk zijn les te geven volgens het IGDI-model
  • de methode moet bijdragen aan een zelfstandige werkhouding van kinderen
  • de leerstof moet uitdagend en aantrekkelijk zijn
  • de methode moet voorzien in de verschillen tussen kinderen
  • de methode moet dekkend zijn voor de kerndoelen en referentieniveaus.

Het Sterrenschip gebruikt de volgende leermethoden:

Beredeneerd leerstof aanbod kleuters Schatkist
Voorbereidend en aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen Estafette nieuw
Schrijven Pennenstreken
Begrijpend en studerend lezen Nieuwsbegrip
Taal Staal Taal en Staal spelling
Rekenen en wiskunde Alles Telt 2
Engels Take it Easy!
Geschiedenis Argus Clou geschiedenis
Natuur/techniek Argus Clou natuur en techniek
Aardrijkskunde Argus Clou aardrijkskunde
Verkeer Klaar over, verkeerskrant
Creatieve vorming Moet je doen
Sociaal-Emotionele vorming/burgerschap KIVA
Cultuureducatie Aanbod vanuit het ICO
Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs

Klik hier voor meer informatie over de verschillende leermethoden.

Cultuuronderwijs
Muziek en dans, theater en drama, beeldende vorming, erfgoed, literatuur en multimedia zijn vakken die kinderen kennis bijbrengen en vaardig maken op het gebied van kunst en cultuur. Met
cultuuronderwijs willen we de kennis, vaardigheden en ervaringen van de kinderen vergroten. We laten de kinderen ervaringen op doen met kunststromingen, kunstenaars, technieken en materialen. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om zich op hun eigen manier te uiten, binnen gestelde grenzen. Het geeft de kinderen zelfvertrouwen en versterkt hun gevoel van autonomie.
Dit geldt zeker ook voor kinderen die op cognitief gebied minder vaardig zijn. Wij dagen de leerlingen uit hun persoonlijke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wij willen op school
ruimte geven aan positieve en creatieve energie van de kinderen en van elke leerling de talenten zien en stimuleren.

Godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk en schenken bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen, ook als het gaat om religie. In het lesprogramma komen de verschillende religies en
levensbeschouwelijke stromingen aan bod. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar en voor elkaars geloofsovertuiging. Daarnaast bieden openbare scholen de gelegenheid om op school onder schooltijd godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te organiseren. Dit gebeurt op verzoek van ouders door erkende kerkelijke instellingen of instellingen op geestelijke grondslag. Het onderwijs wordt verzorgd door opgeleide leraren (artikel 50 en 51 WPO).

Speelgoedmiddag / spelletjesmiddag
Vaak willen de kinderen in de kleutergroepen speelgoed op school laten zien. Dat kan tijdens de speelgoedmiddagen. Alleen op deze middagen mogen alle kinderen speelgoed meenemen en wordt
er tijd vrijgemaakt om ermee te spelen. De data vindt u in de jaarkalender. Ook houden we eenmaal per maand een spelletjesmiddag. Het is dan de bedoeling dat de kinderen een
gezelschapsspel van huis meenemen. Dit spel wordt in de klas gespeeld met hulp van een aantal ouders. Ook deze data vindt u in de jaarkalender.

Excursies
In het kader van natuur- en milieueducatie staat er gedurende het schooljaar voor bijna alle groepen een excursie gepland. Deze excursies vinden plaats onder schooltijd. Voor hulp en
begeleiding doen we een beroep op de ouders. Daarnaast brengen de kinderen gedurende hun  schoolloopbaan bezoeken aan de bibliotheek, de bioscoop, de TT-baan en musea e.d.

Lesopbouw

De indeling van de groepen
In de onderbouw zijn de groepen 1 en 2 bewust gecombineerd. Voor de overige groepen is het al of niet combineren afhankelijk van de grootte van de groepen. Aan het einde van het schooljaar
besluit de directie of er groepen moeten worden gecombineerd of verdeeld. Bij de eventueel nieuw samen te stellen groepen zal de leerkrachten zorgvuldig bekijken of uw kind voldoende contacten
en aansluiting heeft of kan ontwikkelen (zowel vriendschappelijk, als cognitief en sociaalemotioneel) binnen de nieuwe groep.

Instructie op eigen niveau
In principe krijgen de kinderen in eenzelfde leerjaar gezamenlijk een instructie waarna zij een verwerkingsopdracht krijgen. Meestal is er sprake van verschillende niveaus. De leerkracht houdt
er rekening mee dat de ene leerling vaker instructie nodig heeft voor dezelfde stof dan een andere leerling. In incidentele gevallen wordt er groepsdoorbrekend instructie gegeven. Dat wil zeggen dat een leerling instructie krijgt in een andere groep en de verwerkingsopdracht vervolgens in de eigen groep maakt. Om de twaalf weken stellen we opnieuw per leerling vast wat de beste benadering is. Dreigt een leerling niet voldoende uitgedaagd of juist constant ‘overvraagd’ te worden, dan neemt de leerkracht maatregelen in overleg met de interne begeleider (zie hoofdstuk 5: Ondersteuning van uw kind).
Vanzelfsprekend wordt er ook veel met de gehele groep gedaan: lichamelijke opvoeding, handvaardigheid, muzikale vorming, dans, zingen en drama, (voor)lezen, kringgesprekken, lessen
over omgaan met elkaar, lessen wereldoriëntatie, excursies, enzovoort. De leerkracht geeft deze lessen volgens het leerplan van de afzonderlijke vakken.

Aansluiten bij wat het kind kan
In het kader van Passend Onderwijs is de 1-zorgroute geïmplementeerd. De 1-zorgroute gaat uit van handelingsgericht werken; aansluitend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij
wordt uitgegaan van wat de leerlingen kunnen, en niet van wat ze niet kunnen. Om de leerlingen goed in kaart te brengen stelt de leerkracht een didactisch groepsoverzicht op, met daarin de
bevorderende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften per leerling. Het didactisch groepsoverzicht is de basis van het groepsplan. In het groepsplan legt de leerkracht per vakgebied
vast wat de doelen zijn voor de komende periode.
Op Het Sterrenschip werken alle kinderen aan dezelfde basisstof, maar zijn er drie verschillende instructiegroepen. Sommige leerlingen kunnen met weinig instructie snel zelfstandig aan het werk,
andere hebben behoefte aan meer instructie. Door kinderen met dezelfde onderwijs- en instructiebehoefte te clusteren krijgen alle kinderen onderwijs op maat. De instructiegroepen staan in het groepsplan, met daarbij de bijbehorende doelen, de aanpak en de organisatie voor de komende periode.
Een schooljaar is opgesplitst in twee perioden. Na iedere periode evalueert het team de groepsplannen en maken zij het didactisch groepsoverzicht weer up-to-date. Met deze gegevens wordt het nieuwe groepsplan opgesteld voor de komende periode. De leerkracht stelt u tijdens de spreekavond op de hoogte over de instructiegroep waarin uw kind de komende periode is ingedeeld.

Onderbouw
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met een beredeneerd leerstofaanbod. Dit houdt in dat de leerlingen binnen een thema, gedurende vier tot zes weken, een van te voren gepland aanbod krijgen van begrippen uit verschillende leerlijnen en ontwikkelingsgebieden en het zaakvakonderwijs (wereldoriëntatie).
Het leerstofaanbod sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en wordt verwerkt door verschillende technieken, ontwikkelingsmaterialen en door spel in de verschillende ‘hoeken’.
Evaluatie van het beredeneerd aanbod wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Binnen de school is er een doorgaande lijn voor het zelfstandig werken; afhankelijk van leeftijd en leerhouding, werken de leerlingen met dagdeeltaken, dagtaken of weektaken.
Deze werkwijze geeft volop differentiatiemogelijkheden en biedt de leerkracht de mogelijkheid kinderen te observeren of verlengde instructie te geven. De leerlingen leren om te gaan met de relatieve vrijheid die het zelfstandig werken biedt om hun werk effectief te plannen en uit te voeren.

Leren samenwerken
De leerlingen werken samen aan een collectieve taak, met duidelijke taken en rollen binnen de groep. De opdracht is helder geformuleerd en de leerlingen kunnen de taak uitvoeren zonder directe bemoeienis van de leerkracht. Samenwerkend leren heeft vele voordelen: leerlingen zijn onder andere meer betrokken en actiever aan het leren. Het bevordert daarnaast de communicatieve vaardigheden, het verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en de onderlinge relatie tussen de kinderen; kinderen vragen en accepteren gemakkelijker hulp van medeleerlingen.
Samenwerkend leren stimuleert tot slot het zelfvertrouwen.

Burgerschap
Onderwijs in burgerschap is een onderdeel van de kerndoelen. Burgerschap wordt hierbij niet gezien als een vak apart, maar als een manier van lesgeven waarbij de leerlingen uitgedaagd
worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. De ontwikkeling van burgerschap komt ook tijdens diverse lessen van groep 1 t/m 8 aan de orde, onder meer bij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, onderwijs en ondernemen, en het openbaar onderwijsdebat in het gemeentehuis. De verschillende thematische tv-lessen en het Jeugdjournaal besteden
aandacht aan dit thema. In groep 7 en 8 worden er naast de methodegebonden lessen extra lessen gegeven over staatsinrichting en burgerschap in Nederland.
Aandacht voor burgerschap is er ook in de leerlingenraad van Het Sterrenschip. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 worden hiervoor democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Door zitting te
nemen in de leerlingenraad vergaren de leerlingen kennis over de wijze waarop wij in de samenleving met elkaar omgaan. Ze leren onder meer dat we niet alles in ons eentje kunnen beslissen maar dat we daarvoor moeten overleggen met elkaar, dat we respect moeten tonen voor anderen en naar elkaar moeten luisteren.

Huiswerk
Kinderen moeten naast school voldoende tijd overhouden om te spelen of andere interesses te volgen. Wij geven daarom ‘gedoseerd’ huiswerk. Vanaf groep 3 is er een vrijwillige vertelkring die
het kind thuis voorbereidt, en vanaf groep 4 worden de ‘tafels’ en het klokkijken thuis geoefend.
Vanaf groep 5 geldt dit ook voor de verplichte boekenkring en de spreekbeurt. De school zorgt voor begeleidende informatie zodat u uw kind kunt ondersteunen. Ook het leren van topografie en het leren van samenvattingen van de wereldoriënterende vakken start vanaf groep 5.
Alleen in groep 8 geven we alle kinderen structureel meer huiswerkopdrachten als voorbereiding op het vervolgonderwijs. Het gaat dan vooral om antwoorden te ontdekken op de volgende vragen: kan ik mijn werk goed plannen, hoe werk ik het prettigst, waardoor ben ik afgeleid, wat zijn voor mij thuis de beste werktijden, stel ik te snel iets uit, enzovoort. Door zichzelf deze vragen te stellen, leren de kinderen beter met het huiswerk om te gaan.
Alleen in bijzondere gevallen kan huiswerk gericht zijn op het inhalen van achterstanden. Dat wordt dan met de ouders besproken. Dit kan kinderen van alle groepen betreffen.

Plato, onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen
Plateau vindt het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen op de basisschool een uitdagend onderwijsaanbod krijgen. De school komt hier aan tegemoet door het aanpassen van de didactiek, de leerstof (compacten, verdiepen, verrijken), het leertempo en heel incidenteel door vervroegde doorstroming. Vanzelfsprekend gebeurt dit na overleg met ouders. Aan een beperkt aantal leerlingen wordt naast het afgestemde aanbod van de school, de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan bovenschoolse ‘Plato-klassen’. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van verschillende scholen van Plateau volgen samen onder schooltijd extra vakken, gedurende meerdere dagdelen per jaar. Het aanbod van de Plato-klas groep 8 wordt verzorgd in samenwerking met het Dr. Nassau College. De school meldt de leerlingen aan op basis van door Plateau vastgestelde toelatingscriteria. Deelname aan de Plato-klas is niet verplicht.

Toetsing en rapportages

Dagelijks bekijkt en beoordeelt de leerkracht het werk van de kinderen. In de onderbouw gebeurt dit vooral door observaties en in midden- en bovenbouw meer door beoordelingen van het
gemaakte werk.
Vanaf groep 1 worden diverse vaardigheden regelmatig getoetst. De leerkracht verzamelt de toetsresultaten in een leerlingvolgsysteem.

Rapporten
Rond februari en rond juni krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Het rapport is gebaseerd op de gemiddelde resultaten zoals behaald in het leerjaar waarin het kind zit.
Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Kinderen die een eigen leerlijn hebben, krijgen (in overleg met een orthopedagoog) voor dat onderdeel een beoordeling op hun eigen niveau.
  2. Kinderen die een geldige dyslexieverklaring hebben worden op het onderdeel waarvoor ze de verklaring hebben niet beoordeeld, maar in het vakje ‘opmerkingen’ wordt genoteerd hoe de
    ontwikkeling gaat (vakinhoudelijk en inzet). Tijdens het rapportgesprek worden de ouders van de precieze ontwikkeling op de hoogte gebracht.

In groep 8 krijgen de kinderen hun laatste rapport in de laatste schoolweek mee naar huis, dit als afsluiting van hun schoolloopbaan. De leerlingen in de groepen 1 en 2 krijgen aan het einde van het jaar een kleuterrapport.

Voortgangsgesprek
Minimaal tweemaal per jaar ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek over de vorderingen van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in november en maart en facultatief in juni en duren een kwartier. Voor de facultatieve spreekavond kunnen ouders en/of de leerkracht een gesprek aanvragen. Er is dan altijd sprake van een speciale reden om contact te hebben.
In de week voorafgaande aan het voortgangsgesprek wordt u uitgenodigd om samen met uw kind het gemaakte werk van de afgelopen periode te bekijken. Vragen hierover kunt u dan tijdens het
voortgangsgesprek stellen.

Ondersteuning voor uw kind

Interne ondersteuning
Het Sterrenschip werkt graag zo veel mogelijk met u samen om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft, welke hulpvragen u hebt en hoe wij het onderwijs het best kunnen afstemmen op de behoefte van uw kind.
Als u zich als ouder zorgen maakt over het welbevinden van uw kind of over zijn leerprestaties, dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij de leerkracht. Eventueel wordt de intern begeleider bij het gesprek betrokken om de hulpvraag vast te stellen. Zo nodig schakelt de intern begeleider (externe) expertise in om uw hulpvraag te kunnen beantwoorden, of verwijst u daarnaar door.

De leerkracht
De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning aan uw kind. Hij begeleidt uw kind niet alleen bij de verschillende vakgebieden zoals het leren lezen en rekenen, maar ook bij de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. De leerkracht volgt de ontwikkeling met behulp van eigen waarneming en toetsen. De resultaten noteert hij in het leerlingvolgsysteem van de school; zo kan hij ook bijhouden of uw kind zich ontwikkelt zoals dat van het kind verwacht mag worden. Als dat nodig is kan de leerkracht beslissen om extra instructie te geven of om aanpassingen te doen in het leerstofaanbod; hierover wordt met u overlegd.
De groepsleerkracht en een intern begeleider bespreken en analyseren regelmatig de vorderingen van de leerlingen. De groepsleerkracht levert hiervoor de gegevens. Deze analyse kan leiden tot vervolgonderzoek, tot extra begeleiding en tot nader overleg met deskundigen. In al die gevallen krijgen de ouders vooraf bericht.
Daarnaast vindt minstens tweemaal per jaar een uitgebreide data-analyse plaats aan de hand van de leerlingvolgsysteemtoetsen. Deze analyses worden uitgebreid met elke leerkracht besproken en kunnen leiden tot aanpassing van het leerstofaanbod.

Het schoolzorgteam
Onze school heeft, net als alle andere basisscholen van ons samenwerkingsverband, een zogenaamd schoolzorgteam. Het schoolzorgteam wordt gevormd door de intern begeleiders en de directie van de school. Met enige regelmaat schuiven ook een schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aan bij het schoolzorgteam. De leerkracht bespreekt de hulpvraag met een van de twee intern begeleiders. In overleg met u wordt afgesproken welke ondersteuning uw kind krijgt in de groep. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan, een handelingsplan of een begeleidingsplan. In sommige gevallen kan uw kind ook extra hulp krijgen buiten de groep. Als de afgesproken begeleiding onvoldoende resultaat oplevert, kan het schoolzorgteam hulp vragen bij een orthopedagoog van het samenwerkingsverband, een video-interactiebegeleider of een andere externe deskundige.

Externe ondersteuning
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat een schoolbestuur passend onderwijs moet bieden aan iedere leerling die zich aanmeldt bij een van zijn scholen en ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs kan worden geboden op de school van aanmelding, maar ook op een andere school voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs binnen of buiten de regio van het samenwerkingsverband.
Iedere leerling is welkom op school. Toch zijn er situaties waarin het schoolbestuur kan besluiten om een kind niet toe te laten of te verwijderen van school. Dit kan bijvoorbeeld als de groep waarin uw kind geplaatst zou worden vol is, als er sprake is van verstoring van de rust en orde op school,
of als de school de vereiste ondersteuning niet kan bieden.

Samenwerkingsverband passend onderwijs 22-01
Het Sterrenschip maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend onderwijs 22-01 PO Noord- en Midden-Drenthe . De belangrijkste doelstelling van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo passend onderwijs ontvangen. Als het kan op een reguliere basisschool maar als een kind daar beter op zijn plek is, op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat de verantwoordelijkheden en middelen zo veel mogelijk bij de schoolbesturen liggen. Het schoolbestuur maakt keuzes over de wijze waarop de ondersteuning op de eigen basisscholen wordt georganiseerd. De wijze waarop het samenwerkingsverband vorm geeft aan de taken van passend onderwijs is beschreven in het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad, waarin personeelsleden en ouders zitting hebben, heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Meer informatie kunt u vinden op www.passendonderwijs-po-22-01.nl.