Dagelijkse gang van zaken

De indeling van de groepen

In de onderbouw zijn de groepen 1 en 2 bewust gecombineerd. Voor de overige groepen is het al of niet combineren afhankelijk van de grootte van de groepen. Dit is op een school die in een “groeiwijk”staat van te voren moeilijk in te schatten. Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken of er groepen moeten worden gecombineerd of verdeeld. Bij de eventueel nieuw samen te stellen groepen zal door de leerkrachten zorgvuldig gekeken worden of uw kind voldoende contacten en aansluiting heeft of kan ontwikkelen (zowel vriendschappelijk, als cognitief en sociaal emotioneel) binnen de nieuwe groep.

Binnenkomst en inloop

Onze school kent een inloop van een kwartier.
Om kwart over 8 gaat de bel en gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen. Om half 9 beginnen de lessen.
De leerkracht en de kinderen begroeten elkaar bij de deur. Voor de kinderen is dit een duidelijke overgang naar het werken in de klas. De ouders nemen afscheid in de hal. Alleen in bijzondere gevallen gaan ouders even mee de klas in, bijvoorbeeld om een gemaakt werkje te bekijken. Voor nieuwe kinderen die nog wat angstig zijn, is het ook prettig dat vader of moeder even mee gaat. Afscheid nemen gaat gemakkelijker wanneer het kind in de groep al aan het werk is. Rust in de groep vinden we belangrijk, kinderen gaan bij binnenkomst namelijk direct aan het werk. Pas na verloop van tijd gaat de groep in de kring.
Rond de pauze is er in iedere groep een moment om gezamenlijk fruit te eten en/of iets te drinken. We gaan er van uit dat u gezonde dingen meegeeft en beslist geen chocola, snoep of frisdrank.
Bij het naar huis gaan, begeleidt de leerkracht de kleuters naar het schoolplein. De leerkracht wacht tot alle kinderen vertrokken zijn. Zijn er kinderen die nog niet opgehaald zijn, dan wachten ze bij de leerkracht.
’s Middags is er vanaf 13:00 uur toezicht op het plein. Wij vragen u met klem de kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Het geheel wordt dan voor de overblijfkrachten erg onoverzichtelijk. De bel gaat om 13:10 de deuren gaan dan open en de kinderen kunnen binnenkomen. Om 13:15 uur beginnen de lessen. Kinderen die direct om 13:15 gym hebben mogen eerder naar binnen.

Organisatie van de lessen

In principe krijgen de kinderen in een zelfde leerjaar gezamenlijk een instructie waarna zij een verwerkingsopdracht krijgen. Meestal is er sprake van verschillende niveaus. De leerkracht houdt er rekening mee dat de ene leerling vaker instructie nodig heeft voor dezelfde stof dan een andere leerling. Soms wordt er groepsdoorbrekend instructie gegeven. Dat wil zeggen dat een leerling instructie krijgt in een andere groep en de verwerkingsopdracht vervolgens in de eigen groep maakt. Om de twaalf weken stellen we opnieuw per leerling vast wat de beste benadering is.
Dreigt een leerling niet voldoende uitgedaagd of juist constant ‘overvraagd’ te worden, dan neemt de leerkracht in overleg met de interne begeleider andere maatregelen (zie schoolgids hfdst.7 de leerlingenzorg).
Vanzelfsprekend wordt er ook veel gezamenlijk, met de gehele groep gedaan: lichamelijke opvoeding, handvaardigheid, muzikale vorming, dans, zingen en drama, (voor)lezen, kringgesprekken, lessen over omgaan met elkaar, lessen wereldoriëntatie, excursies enz. De leerkracht geeft deze lessen volgens het leerplan van de afzonderlijke vakken. In het kader van Passend Onderwijs wordt de 1-zorgroute geïmplementeerd.

Informatie 1-zorgroute

De 1-zorgroute gaat uit van handelingsgericht werken; aansluitend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van wat de leerlingen kunnen, en niet wat ze niet kunnen. Om de leerlingen goed in kaart te brengen wordt een didactisch groepsoverzicht opgesteld, met daarin de bevorderende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften per leerling. Het didactisch groepsoverzicht is de basis van het groepsplan. In het groepsplan wordt per vakgebied vastgelegd wat de doelen zijn voor de komende periode.
Op het Sterrenschip werken wij met drie verschillende instructiegroepen. Door kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte te clusteren krijgen alle kinderen onderwijs op maat. De gevormde instructiegroepen worden weergegeven in het groepsplan, met daarbij de behorende doelen, de aanpak en de organisatie voor de komende periode.
Wij willen benadrukken dat het bij de indeling in de instructiegroepen gaat om de instructie behoefte van het kind. Alle kinderen werken aan dezelfde basisstof.
Een schooljaar is opgesplitst in twee perioden Na iedere periode worden de groepsplannen geëvalueerd en het didactisch groepsoverzicht weer up-to-date gemaakt. Met deze gegevens wordt het nieuwe groepsplan opgesteld voor de komende periode. De leerkracht stelt u tijdens de spreekavond op de hoogte over de instructiegroep waarin uw kind de komende periode is ingedeeld.

Onderbouw

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met een beredeneerd leerstofaanbod. Dit houdt in, dat de leerlingen binnen een thema een van te voren gepland aanbod krijgen van begrippen uit verschillende leerlijnen c.q. ontwikkelingsgebieden en het zaakvakonderwijs.
Het leerstofaanbod sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en wordt verwerkt d.m.v. verschillende technieken, ontwikkelingsmaterialen en door spel in de verschillende hoeken. Evaluatie van het beredeneerd aanbod wordt vastgelegd in het Leerlingvolgsysteem (LVS) van Schatkist.

Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Binnen de school is er een doorgaande lijn voor het zelfstandig werken; afhankelijk van leeftijd en leerhouding, werken de leerlingen met dagdeeltaken, dagtaken of weektaken.
Deze werkwijze geeft volop differentiatiemogelijkheden en biedt de leerkracht de mogelijkheid kinderen te observeren of verlengde instructie te geven. De leerlingen leren om te gaan met de relatieve vrijheid die het zelfstandig werken biedt om het werk effectief te plannen en uit te voeren.

Coöperatief leren

Coöperatief leren is kort gezegd: Leren samenwerken. Een samenwerking waaraan iedereen kan deelnemen. Er wordt aan een collectieve taak gewerkt. De opdracht is helder geformuleerd en de leerlingen kunnen de taak uitvoeren zonder directe bemoeienis van de leerkracht. Hier is samenwerken dus niet hetzelfde als bij elkaar zitten. Er zijn duidelijke taken en rollen binnen de groep. Samenwerkend leren heeft vele voordelen. Het bevordert de communicatieve vaardigheden, leerlingen zijn meer betrokken en actiever aan het leren.
Leerlingen ontwikkelen meer verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en de onderlinge relatie tussen de kinderen verbetert.
Samenwerkend leren bevordert verder het zelfvertrouwen en kinderen vragen en accepteren gemakkelijker hulp van medeleerlingen.

Huiswerk

Kinderen gaan naar school, maar moeten daarnaast voldoende tijd overhouden om te spelen of andere interesses te volgen. Wij geven daarom ‘gedoseerd’ huiswerk. Alleen in groep acht geven we alle kinderen structureel meer huiswerkopdrachten als voorbereiding op het vervolgonderwijs. Het gaat dan vooral om de volgende vragen: kan ik mijn werk goed plannen, hoe werk ik het prettigst, waardoor ben ik afgeleid, wat zijn voor mij thuis de beste werktijden, stel ik te snel iets uit enz.
Door deze vragen leren de kinderen beter met het huiswerk om te gaan. Daar is de huiswerktraining vooral op gericht, niet op het inhalen van achterstanden. In bijzondere gevallen kan huiswerk daar wel op gericht zijn. Dat wordt dan met de ouders besproken. Dit kan ook kinderen van andere groepen betreffen. Daarnaast is er vanaf groep 3 een vrijwillige vertelkring die thuis wordt voorbereid en moeten ook vanaf groep 4 de “tafels” en het “klokkijken” thuis worden geoefend. Vanaf groep 5 geldt dit ook voor de verplichte boekenkring en de spreekbeurt. De school zorgt voor begeleidende informatie zodat u uw kind kunt ondersteunen. Ook het leren van topografie en het leren van samenvattingen van de wereldoriënterende vakken start vanaf groep 5.

Cultuuronderwijs

Met cultuuronderwijs willen we de kennis, vaardigheden en ervaringen van de kinderen vergroten. Wij laten de kinderen ervaringen op doen met kunststromingen, kunstenaars, technieken en materialen. Ons cultuuronderwijs is voornamelijk gericht op het procesmatig werken. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om zich op hun eigen manier te uiten, binnen gestelde grenzen. Het geeft de kinderen zelfvertrouwen en versterkt hun gevoel van – 13 – autonomie. Dit geldt zeker ook voor kinderen, die op cognitief gebied minder vaardig zijn. Wij dagen de leerlingen uit hun persoonlijke talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wij trachten van elke leerling de talenten te zien en te stimuleren. Wij willen op school ruimte geven aan positieve en creatieve energie van de kinderen. Muziek / dans, theater / drama, beeldende vorming, erfgoed, literatuur en multimedia zijn vakken die kinderen kennis bijbrengen en vaardig maken op het gebied van kunst en cultuur.

Drents Verkeersveiligheidslabel

Het Sterrenschip heeft het Drens Verkeersveiligheidslabel(DVL) Het DVL is een kwalititskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op school, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.

Leerstofaanbod

De leermethoden waarmee we werken, kiezen we op grond van onze visie en uitgangspunten.
Ze moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Het moet mogelijk zijn les te geven volgens het IGDI-model
  • De methode moet bijdragen tot een zelfstandige werkhouding van kinderen
  • De leerstof moet uitdagend en aantrekkelijk zijn
  • De methode moet voorzien in de verschillen tussen kinderen
  • De methode moet dekkend zijn voor de kerndoelen en referentieniveaus

De volgende leermethoden worden op onze school gebruikt:

Beredeneerd leerstof aanbod kleuters -> Schatkist
Voorbereidend en aanvankelijk lezen -> Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen -> Estafette nieuw
Schrijven -> Pennenstreken
Begrijpend en studerend lezen -> Goed gelezen
Taal -> Taal in Beeld
Rekenen en wiskunde -> Alles Telt 2
Engels -> Take it Easy!
Geschiedenis -> Argus Clou geschiedenis
Natuur -> Argus Clou natuur en techniek
Aardrijkskunde -> Argus Clou aardrijkskunde
Verkeer -> Klaar over, verkeerskrant
Dans,tekenen,handvaardigheid, drama, muziek -> Moet je doen
Sociaal-Emotionele vorming -> KIVA
Cultuureducatie -> Aanbod van uit het ICO
Bewegingsonderwijs -> Basislessen bewegingsonderwijs

Godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk en schenken bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen, ook als het gaat om religie. In het lesprogramma komen de verschillende religies en levensbeschouwelijke stromingen aan bod. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar en voor elkaars geloofsovertuiging. Daarnaast bieden openbare scholen de gelegenheid om op school onder schooltijd godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te organiseren. Dit gebeurt op verzoek van ouders door erkende kerkelijke instellingen of instellingen op geestelijke grondslag. Het onderwijs wordt verzorgd door opgeleide leraren (artikel 50 en 51 WPO).

Plato, onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen

Plateau vindt het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen op de basisschool een uitdagend onderwijsaanbod krijgen. De school komt hier aan tegemoet door het aanpassen van de didactiek, de leerstof (compacten, verdiepen, verrijken), het leertempo en heel incidenteel door vervroegde doorstroming. Vanzelfsprekend gebeurt dit na overleg met ouders. Aan een beperkt aantal leerlingen wordt naast het afgestemde aanbod van de school, de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan bovenschoolse ‘Plato-klassen’. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van verschillende scholen van Plateau volgen samen gedurende meerdere dagdelen per jaar onder schooltijd extra vakken. Het aanbod van de Plato-klas groep 8 wordt verzorgd in samenwerking met het dr. Nassau College. De school meldt de leerlingen aan op basis van door Plateau vastgestelde toelatingscriteria. De criteria zijn te vinden op; www.plateau-assen.nl. Deelname aan de Plato-klas is niet verplicht. Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van hun kinderen naar de locatie (heen en terug) waar de lessen worden gegeven.