GMR

GMR

Plateau Openbaar Onderwijs Assen is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen die zich binnen de gemeente Assen bevinden. Plateau wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe heeft Plateau op elke school een Medezeggenschapsraad (MR) en op bovenschools niveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) georganiseerd.

Visie

Alle betrokkenen handelen vanuit de grondslagen en de identiteit van het openbaar onderwijs, waarbij er respect is voor de opvatting van de ander en er geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, afkomst, religie, huidskleur, enz.;

Alle personeelsleden hebben een sterk betrokkenheidgevoel bij het geven van onderwijs en staan open om te leren van elkaar, van ouders en van leerlingen;

Leerlingen, ouders en personeel voelen zich thuis binnen onze openbare scholen.

Taken en werkwijze

Eenmaal per maand voert de GMR overleg met de algemeen directeur. Tijdens dit overleg worden diverse vergaderstukken besproken en er is ruimte om informatie te vragen of te krijgen. Soms is een vergaderstuk voorbereid door een commissie van GMR-leden. De GMR heeft voor sommige onderwerpen instemmingsrecht en voor andere onderwerpen informatierecht of adviesbevoegdheid en/of initiatiefbevoegdheid. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vergaderdata zijn opvraagbaar bij het secretariaat van Plateau.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit twee afvaardigingen, één vanuit de ouders van kinderen op scholen van Plateau en één vanuit de personeelsleden van deze scholen. De GMR kan bestaan uit 12 leden, 6 personeelsleden en 6 ouders. De GMR-leden worden voor 3 jaar gekozen door de leden van de MR-en van de Plateau scholen. Indien er geen 12 leden gekozen worden, dan heeft de GMR vacatures die tussentijds verkiesbaar gesteld kunnen worden.

De samenstelling is als volgt:

personeelsgeleding: Marcel Hofstee, Ad Knol (plaatsvervangend. vz.), Diana Bos, en Yvonne van de Leur, Joyce Kuijk-de Haas en vacature

oudergeleding: José Hoekstra (vz.), Cor Scholte, Geke Kobus-Delger, Iwan Gajadhar, Nick Bruins, en Henk Kemper(secr).

Contact

De vergaderingen en de vastgestelde GMR-notulen zijn openbaar.

De agenda en notulen staan op de website van plateau.http://www.plateau-assen.nl/actueel/gmr-notulen-etc

Het rechtstreekse e-mail adres van de GMR is: gmr.plateau@gmail.com

De GMR staat open voor vragen en suggesties van MR-en, ouders en personeelsleden van Plateau.