GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Plateau heeft op bovenschools niveau de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) georganiseerd. De GMR heeft als taak het voorgenomen beleid en de daarbij horende voorgenomen besluiten van Plateau te toetsen. Dit betreft het algemene beleid voor de gehele Plateau-organisatie of als het beleid twee of meer scholen aangaat. Voorbeelden zijn: formatie, begroting, scholing personeel, voor- en naschoolse opvang en huisvesting. Ook heeft de GMR een taak in het bevorderen van onderling overleg en gelijke behandeling. Eenmaal per maand voert de GMR overleg met de directeur/bestuurder. Tijdens dit overleg worden diverse vergaderstukken besproken en er is ruimte om informatie te vragen of te krijgen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar en de vergaderdata zijn opvraagbaar bij het secretariaat van Plateau.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit afvaardigingen vanuit de ouders en vanuit de personeelsleden van de scholen van Plateau. De GMR kan bestaan uit twaalf leden; deze worden voor drie jaar gekozen door de
leden van de MR-en.

De samenstelling van de GMR in het schooljaar 2017-2018 is als volgt:

personeelsgeleding: Diana Bos, Tineke van der Hart, Carola van Iterson,  Ad Knol en vacature

oudergeleding: Nick Bruins, Iwan Gajadhar, Yen Huynh, Henk Kemper, Geke Kobus-Delger, Cor Scolte

Contact

De vergaderingen en de vastgestelde GMR-notulen zijn openbaar.

De agenda en notulen staan op de website van plateau.http://www.plateau-assen.nl/actueel/gmr-notulen-etc

Het rechtstreekse e-mail adres van de GMR is: gmr.plateau@gmail.com

De GMR staat open voor vragen en suggesties van MR-en, ouders en personeelsleden van Plateau.