Huidig schooljaar

Binnenkomst en inloop
Onze school kent een inloop van een kwartier. Om kwart over acht gaat de bel, gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen. Om half negen beginnen de lessen. De leerkracht en de kinderen begroeten elkaar bij de deur. Voor de kinderen is dit een duidelijke overgang naar het werken in de klas. De ouders nemen afscheid in de hal. Alleen in bijzondere gevallen gaan ouders even mee de klas in, bijvoorbeeld om een gemaakt werkje te bekijken. Voor nieuwe kinderen die nog wat angstig zijn, is het ook prettig als vader of moeder even mee gaat.
Afscheid nemen gaat gemakkelijker wanneer het kind in de groep al aan het werk is. Rust in de groep vinden we belangrijk, kinderen gaan bij binnenkomst namelijk direct aan het werk. Pas na
verloop van tijd gaat de groep in de kring.

Halen en brengen
Bij het naar huis gaan begeleidt de leerkracht de kleuters naar het schoolplein. De leerkracht wacht tot alle kinderen vertrokken zijn. Zijn er kinderen die nog niet opgehaald zijn, dan wachten die bij de leerkracht.
’s Middags is er vanaf 13.00 uur toezicht op het plein. Wij vragen u met klem de kinderen niet te vroeg naar school te sturen; op die manier blijft het plein voor de overblijfkrachten overzichtelijk.
De bel gaat om 13.10 uur, de deuren gaan dan open en de kinderen kunnen binnenkomen. Om 13.15 uur beginnen de lessen. Kinderen die direct om 13.15 uur gym hebben mogen iets eerder
naar binnen.
De groepen 7 en 8 komen de school binnen via het Vesteplein. Ook op het Vesteplein is ’s middags vanaf 13.00 uur toezicht, en wel aan de ‘schoolkant’ van de fietsenrekken. Onze leerlingen moeten dan ook aan die kant spelen.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, wilt u dat dan ’s morgens vóór 8.15 uur melden? Wij horen het graag als de ziekte besmettelijk is!
Als we uw zoon of dochter zonder bericht missen, nemen we zelf contact op. Er kan op weg naar school immers iets gebeurd zijn. Soms vergeten ouders te bellen, dat is erg vervelend. De leerkracht moet de groep dan, naar achteraf vaak blijkt onnodig, alleen laten. Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op.

Lestijden groep 1 t/m 4

ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.30 – 12.00 uur
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Lestijden groep 5 t/m 8

ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.15 – 12.00 uur
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur

Te laat
De schooldeuren gaan ’s ochtends om 8.15 uur open, er klinkt dan een belsignaal. ’s Middags gaat de bel om 13.10 uur. Om 8.30 en om 13.15 uur beginnen de lessen, ook dit wordt aangegeven
door een belsignaal. Wie dan nog niet binnen is, is te laat. Conform de leerplichtwet moeten de leerkrachten dat registeren. Als uw kind vaker te laat komt, zal de leerkracht hierover contact met
u opnemen. Bij veelvuldig te laat komen moet de school dit bij de leerplichtambtenaar melden.

Gymrooster 2017-2018

Maandagmiddag: 3a, 7a
Dinsdagmorgen: 3b, 4a, 5b, 7b
Woensdag: 3a, 3b, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a, 8b
Vrijdagmorgen: 4a, 4b, 7a, 7b
Vrijdagmiddag: 5a, 6a, 6b, 8a, 8b

Vakantierooster 2017-2018

eerste dag laatste dag
Herfstvakantie 21-10-2017 29-10-2017
Kerstvakantie 23-12-2017 07-01-2018
Voorjaarsvakantie 24-02-2018 04-03-2018
Goede vrijdag 30-03-2018 30-03-2018
2e Paasdag 02-04-2018 02-04-2018
Meivakantie 27-04-2018 13-05-2018
Pinksteren 21-05-2018 21-05-2018
TT-vrijdag 22-06-2018 22-06-2018
Zomervakantie 21-07-2018 02-09-2018

Overige vrije dagen en dagdelen (de leerlingen zijn vrij) 2017-2018

Dinsdagmiddag 05-12-2017  Sinterklaas alleen groep 1 t/m 4
Donderdagmiddag 21-12-2017 ’s avonds wel naar school voor het kerstdiner
Vrijdagmiddag 22-12-2017
Vrijdag 23-02-2018
Vrijdagmiddag 20-07-2018

Activiteiten
Voor alle overige activiteiten kunt u op de kalender kijken.
Voor veel activiteiten kan de school niet zonder enthousiaste ouders, die bereid zijn om te helpen bij allerlei zaken. Helpen op school is niet alleen noodzakelijk om activiteiten te kunnen laten
doorgaan, het is ook leuk! U ziet van dichtbij hoe uw kind zich in de groep gedraagt en leert de groepsleerkracht en andere ouders beter kennen. Ook uw kind zelf vind het vaak geweldig als zijn
vader, moeder, opa of oma meedoet op school! Wij hopen dan ook dat wij u af en toe bij activiteiten mogen begroeten.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt er een groepsinformatieavond gepland. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en krijgt u algemene informatie over het programma van de groep. Ook wordt kort aandacht besteed aan de dagelijkse gang van zaken binnen de groep, buitenschoolse activiteiten en excursies die zullen plaatsvinden. Ook is deze avond bij uitstek geschikt om kennis te maken met de andere ouders uit de groep van uw kind.
Wanneer er in de loop van het schooljaar nog veel kinderen in de onderbouw nieuw op school komen, wordt er voor deze groep ouders een tweede avond georganiseerd. Wordt er voor uw groep geen tweede informatieavond gehouden, dan krijgt u de informatie tijdens een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

DigiDuif
Op het Sterrenschip gebruiken wij het online programma DigiDuif om met de ouders/verzorgers te communiceren. Ouders krijgen, per kind, een persoonlijke inlogcode waarmee ze DigiDuif kunnen activeren. U ontvangt dan digitaal onze nieuwsbrief en ook brieven van de school komen via de mail bij u terecht. Ook kunt u zichzelf inplannen voor een spreekavond en zich opgeven voor activiteiten van de school.

Sterrennieuws
Verder verschijnt regelmatig het infobulletin: “Het Sterrennieuws”, waarin het team, de ouderraad, de leerlingen en de medezeggenschapsraad ouders en leerlingen op de hoogte brengen van het
actuele schoolnieuws. Het Sterrennieuws wordt per e-mail naar u verstuurd.