Jaarplan

Gerealiseerde doelen schooljaar 2015-2016

Alle scholen in Nederland werken met een schooljaarplan. In dit schooljaarplan worden de gerealiseerde doelen uit het voorgaande schooljaar beschreven en worden de doelen voor het komende schooljaar aangegeven. Basis voor het schooljaarplan is het schoolplan. In het schoolplan wordt het beleid van de school over een periode van vier jaar beschreven. De beschrijving hieronder is een verkorte versie. Het uitgebreide schooljaarplan ligt ter inzage bij de directie.

Begeleidingsgebied Geplande activiteiten Resultaat
Leerstofaanbod
Borgen van afspraken die gemaakt zijn met de tussen schoolse opvang. (ASKA) Twee keer per jaar is er een overleg met de TSO en de MR. Daarnaast heeft de directie ook 2 maandelijks overleg met de TSO. Afstemming tussen school en TSO is verbeterd.
Implementatie KIVA. De collega’s hebben hier twee studiedagen over gehad. Er heeft een ouderavond plaatsgevonden waarin KiVa is uitgelegd. In de groepen wordt er met het programma gewerkt. Het onderwerp komt regelmatig terug tijdens de teamvergaderingen.
Vervanging, implementatie en borging methode begrijpend lezen. Er wordt nu gewerkt met nieuwsbegrip XL. Hier is een werkwijze voor vastgesteld. Tijdens teamvergaderingen komt dit onderwerp regelmatig terug.
Niveau van de lessen cultuuronderwijs wordt verder verbeterd. Dit jaar hebben we de nadruk gelegd op muziek. In de groepen is een muziekdocent geweest die lessen heeft verzorgd en collega’s heeft gecoacht Ook voor techniek heeft dit plaatsgevonden.
Didactisch Handelen
Teamscholing in kindgesprekken/ diagnostische gesprekken. Dit heeft door tijdgebrek niet plaats gevonden maar zal komend schooljaar in de teamscholing verwerkt worden.
Verder verhogen didactische vaardigheden. De directie en IB zijn dit jaar weer vier keer op klassenbezoek geweest waarbij dit een punt van aandacht is geweest. De komende jaren zullen we hier met behulp van het boek: effectieve directe instructie nog verder aan gaan werken.
Zorg en Begeleiding
Verdere uitwerking doorgaande leerlijn hoog- en meerbegaafde leerlingen. Er is een start gemaakt met het door de hoogbegaafdheids coördinator, begeleiden van kinderen die levelwerk maken. Dit zal ook het komende schooljaar worden voortgezet. Daarnaast zal nog meer de nadruk komen te liggen op het coachen van de leerkrachten zodat deze nog beter in staat is om deze lln. in de klas te begeleiden.
Teamscholing in hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Dit onderwerp is tijdens verschillende vergaderingen uitgebreid terug gekomen. Ook bij de KiVa training is dit aan de orde geweest. Er is dit schooljaar een protocol ernstig grensoverschrijdend gedrag ontwikkeld en vastgesteld.
Leerresultaten
Opstellen groepsplan begrijpen lezen/woordenschat De werkgroep begrijpend lezen heeft hier een format voor gemaakt dat nu gebruikt gaat worden.
Kwaliteitszorg
Evalueren resultaten en opbrengsten:

  • Cito entreetoets. Cito leerlingvolgsysteem:
  • Sociale competentie lijst (Scol).
Dit heeft plaatsgevonden. Cito entree toets gaan we verplaatsen naar begin groep 8. Hierdoor verwachten we in groep 8 een nog beter zicht te hebben op de ontwikkeling van de kinderen. Naast de leerlingen Scol nemen we ook de KiVa vragenlijst af.
ICT
Mogelijkheden onderzoeken om ICT meer te benutten en implementeren. Er is een Wifi netwerk aangelegd waardoor en nieuwe mogelijkheden ontstaan. Binnen Plateau is een bovenschools ict-er aangesteld die hier Plateaubeleid op gaat maken
Mogelijkheden touchborden onderzoeken Voor de groepen ½ worden deze aangeschaft. Bij gebleken geschiktheid kan dit ook een vervolg krijgen in de rest van de school.