Wat vindt Het Sterrenschip belangrijk?

Wat vindt Het Sterrenschip belangrijk?

De missie van Het Sterrenschip is: “Leren doe je samen”. Een kind wil leren en heeft behoefte aan succeservaringen. Ons onderwijs moet afgestemd worden op deze behoefte. Kleine kinderen leren spontaan. Bij oudere kinderen wordt dat leren vaak meer van ‘buitenaf’ gestuurd. Het is onze taak om al samenwerkend de kinderen te leren het zelf te doen. Het Sterrenschip geeft onderwijs opmaat en gaat uit van drie basisbehoeften:
relatie, competentie en autonomie.

Relatie
Ieder mens wil met anderen omgaan en geaccepteerd worden. Daarom hechten wij veel belang aan een goede sfeer in school. Wij willen graag dat ieder kind Het Sterrenschip ervaart als een fijne, plezierige en veilige plek.
Competentie
Onder competentie verstaan wij: zelfvertrouwen en het gevoel dat je op je taak berekend bent. Daarom is er steun voor kinderen die moeite hebben met de leerstof, en extra uitdaging voor begaafde kinderen. Waar mogelijk geven we les op drie niveaus met het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie-model).
Hierbij horen ook sociale competenties. In een maatschappij die steeds complexer wordt doen we een ander beroep op kinderen dan vroeger. We besteden daarom structureel aandacht aan het
ontwikkelen van sociale vaardigheden waarbij kinderen leren samen keuzes te maken, samen te werken, samen te spelen en ruzies op te lossen.
Autonomie (zelfstandig werken)
Kinderen willen dingen zelf doen, waarbij wij ze begeleiden in het maken van keuzes. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid, waarbij de leerkrachten uitdaging en ondersteuning bieden. Wij zien het als onze taak om de kinderen te leren het zelf te doen via samenwerkend leren.
Kenmerkend voor onze school is de sfeervolle ‘voorbereide’ omgeving en de rust binnen de school. Het Sterrenschip komt tegemoet aan orde, regelmaat en veiligheid − allemaal zaken waar het kind behoefte aan heeft. Duidelijkheid en consequent zijn staan bij ons hoog in het vaandel.

Gezonde school

Gezonde pauzehap
Rond de pauze is er in iedere groep een moment om gezamenlijk fruit te eten en/of iets te drinken. We gaan er van uit dat u gezonde dingen meegeeft en beslist geen chocola, snoep of frisdrank.
Gezonde traktatie
Natuurlijk mag ieder kind trakteren als het jarig is. Overleg met de juf of meester wat het beste moment is, én: houd het klein en gezond!
Rookvrije school
Het Sterrenschip is een rookvrije school. Dit betekent dat medewerkers, ouders en leerlingen niet roken in het gebouw en onder schooltijd ook niet op het plein.
Bewegingsonderwijs
De kleutergroepen hebben iedere schooldag bewegingsonderwijs. Vanaf groep 3 sporten de kinderen tweemaal in de week op vaste dagen.
Welbevinden en sociale veiligheid
In het schooljaar 2015-2016 zijn wij gestart met een traject dat ertoe moet leiden dat het Sterrenschip een ‘Kiva-school’ wordt. Kiva is een van oorsprong Fins programma dat gericht is op
positieve groepsvorming en sociale veiligheid (www.kivaschool.nl). O.a. de universiteit van Groningen heeft het programma aangepast aan de Nederlandse situatie. Binnen Kiva ligt de nadruk
op de groep als geheel. Immers: leren doe je samen!
Vignet Gezonde School
Het Sterrenschip is in het bezit van het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid van het
vignet Gezonde School. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door extern deskundigen zoals het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut.