Ons onderwijs

De missie van onze school: Leren doe je samen

Innerlijke motivatie is bij iedereen aanwezig. Zonder deze motivatie is leren niet mogelijk. Een kind wil leren en heeft behoefte aan succeservaringen. Ons onderwijs moet afgestemd worden op deze behoefte.
Kleine kinderen leren spontaan. Bij oudere kinderen en volwassenen wordt dat leren vaak formeler en meer van “buitenaf” gestuurd. Het is onze taak om al samenwerkend de kinderen te leren het zelf te doen.

De visie van Plateau openbaar onderwijs Assen

Alle betrokkenen handelen vanuit de grondslagen en de identiteit van openbaar onderwijs, waarbij er respect is voor de opvatting van de ander en er geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, afkomst, religie, huidskleur, of seksuele geaardheid.
Een kind mag kind zijn. Plateau biedt hoogwaardig onderwijs waarbij het enerzijds een vast baken is en anderzijds zich steeds aanpast aan de veranderende maatschappij. Plateau ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling en bereidt hen voor op een solide positie en betekenisvolle participatie in de maatschappij.
Onze kernwaarden zijn:
Ontwikkeling, Respect, Plezier, Lef, Veiligheid.

Plateau is dé primair onderwijsorganisatie in Assen waar ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Een Plateauschool is een veilige inspirerende plek met een sociale functie waar leeropbrengsten van kinderen groot zijn door inzet van betrokken professionals en ouders. Plateau hecht aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

De visie van Het Sterrenschip

Het Sterrenschip geeft onderwijs op maat en gaat uit van drie basisbehoeften.
De eerste is relatie: ieder mens wil met anderen omgaan en geaccepteerd worden. Daarom hechten wij veel belang aan een goede sfeer in school.
De tweede is competentie: zelfvertrouwen en het gevoel dat je op je taak berekend bent. Daarom is er ook steun voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en extra uitdaging voor begaafde kinderen. Waar mogelijk geven we les op drie niveaus middels het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie-model).
De derde is autonomie: kinderen willen dingen zelf doen, waarbij wij ze willen begeleiden in het maken van keuzes.

De leerkrachten bieden uitdaging en ondersteuning. Wij zien het als onze taak om de kinderen te leren het zelf te doen via samenwerkend leren. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid.
Kenmerkend voor onze school is de sfeervolle ‘voorbereide’ omgeving en de rust binnen de school. De school komt tegemoet aan orde en regelmaat en veiligheid waar het kind behoefte aan heeft. Duidelijkheid en consequent zijn staan bij ons hoog in het vaandel.

21ste-eeuw vaardigheden (21st Century Skills)

De kinderen die nu op het Sterrenschip in groep 1 instromen solliciteren pas over meer dan 12 jaar naar hun eerste baan. Dit vraagt van ons dat wij ze andere vaardigheden aanleren, dan die gevraagd worden in de hedendaagse maatschappij. Er ontstaan namelijk voor ons nu nog onbekende functies. Technologie verandert tegenwoordig de manier waarop we leven en werken voortdurend, en ook nog eens in een hoog tempo. Aan ons dus te taak om kinderen niet alleen competenties mee te geven voor de wereld van nu, maar ook voor die van later!

Sociale competenties

In een maatschappij die steeds complexer wordt doen we een ander beroep op kinderen dan vroeger. We besteden daarom structureel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden waarbij kinderen leren samen keuzes te maken, te werken en te spelen en ruzies op te lossen.
Om adequaat om te gaan met situaties waarin er sprake is van pestgedrag is op onze school een pestprotocol ontwikkeld. Hierin staat voor iedereen duidelijk aangegeven wat de afspraken zijn over het omgaan met elkaar. Dit protocol kunt u op de site vinden. Tevens is er een protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag op het Sterrenschip. Ook dit protocol kunt u op de op de website vinden.
Wij willen graag dat ieder kind het Sterrenschip ervaart als een fijne, plezierige en veilige plek. In het schooljaar 2015-2016 zijn wij gestart met een traject dat er toe moet leiden dat het Sterrenschip een “KIVA-school” wordt. KIVA is een van oorsprong Fins programma dat door o.a. de universiteit van Groningen is aangepast aan de Nederlandse situatie.
Dit betekent dat wij een schoolbreed programma hanteren dat gericht is op positieve groepsvorming en sociale veiligheid. (zie www.kivaschool.nl) Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Immers: leren doe je samen!