Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar de ouderraad organiseert activiteiten in principe wel voor alle kinderen. Dit is alleen mogelijk wanneer uw bijdrage ook werkelijk binnenkomt. Bij  onvoldoende inkomsten zal de ouderraad moeten beslissen evenementen van de kalender te schrappen.

Van de ouderbijdrage worden bijvoorbeeld sportactiviteiten, het Sinterklaas-, het Kerst- het Paasfeest en het voorleesontbijt betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het komend schooljaar vastgesteld op 20 euro. Voor leerlingen die na januari c.q. mei op school komen, is het bedrag vastgesteld op respectievelijk 12,50 euro en 5 euro.

Om het voor u gemakkelijk te maken innen wij het schoolreisgeld op dezelfde rekening als de ouderbijdrage. De hoogte van het schoolreisbedrag staat verderop vermeld. U kunt het te betalen bedrag in één keer overmaken op rekeningnr.Iban: NL 18 RABO 0307 1310 25 t.n.v. ouderraad het Sterrenschip, onder vermelding van de naam van het kind en de groep of in termijnen door het afgeven van een automatische incasso. Aan het begin van het schooljaar wordt u door de ouderraad hierover geïnformeerd.

Schoolreizen

Onze groepen gaan ieder jaar één keer op schoolreis/kamp. De data kunt u vinden in de kalender.
De kosten van de schoolreizen zijn als volgt:
Groep 1-2  € 20,-      1 dag
Groep 3     € 21,-       1 dag
Groep 4     € 20,-      1 dag
Groep 5     € 25,-       1 dag
Groep 6     € 30,-      1 dag
Groep 7     € 40,-      1 dag
Groep 8     € 80-       3 dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief waarop de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van de schoolreis staan. Ook de deelname aan en het betalen van de schoolreis is vrijwillig. Middels deze brief kunt u dan aangeven of u het bedrag per automatische incasso wilt betalen of dat u het zelf overmaakt. Wanneer het financieel niet mogelijk is om uw kind mee te laten doen kunt u contact opnemen met de directie. Misschien is het mogelijk dat u de kosten of een deel van de kosten op een ander tijdstip wel kunt betalen. We kunnen daar dan afspraken over maken.