Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel kan worden gezien als een onderdeel van de schoolgids, zodat voor ouders, leerlingen en anderen inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn. Het schoolondersteuningsprofiel heeft een functie bij de uitvoering van de zorgplicht van schoolbesturen en bij het realiseren van een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet de relatie worden gelegd met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in de regio.

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018