Verlofregeling

Leerplicht en verlof

Vanaf de leeftijd van 5 jaar* (eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag) is uw kind leerplichtig. Uw kind moet de school bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven. Alleen “wegens gewichtige redenen” mag door de directie verlof worden verleend. Deze “gewichtige redenen” kunnen bijvoorbeeld zijn: ernstige ziekte in de familie, begrafenis van naaste familieleden of huwelijk van een familielid, verhuizing, jubilea van ouders of grootouders. Het vervroegen of verlengen van schoolvakanties valt voor alle duidelijkheid niet onder “gewichtige redenen”. Ook het buiten de schoolvakanties op vakantie gaan of een lang weekend weggaan mag niet. Hiervoor kan alleen ontheffing worden verleend indien de aard van het beroep van de ouders daartoe specifiek aanleiding geeft. U kunt dit aantonen met een verklaring van de werkgever( formulier hiervoor kunt u afhalen bij de directie). Alle verzoeken om extra verlof dienen ruim op tijd bij de directie van de school te worden ingediend. In geval van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. Een verlofformulier kunt u vinden op de informatieplank naast de directiekamer. In de schoolgids staat de verlofregeling uitgebreid beschreven.

*Voor de 4-jarigen die formeel nog niet leerplichtig zijn geldt dezelfde verlofregeling als voor leerplichtige leerlingen