Verlofregeling

Leerplicht en verlof

Alleen in onderstaande uitzonderingsgevallen mag een leerling verlof vragen buiten de reguliere schoolvakanties:

  1. Vier- en vijfjarigen die een volledige schoolweek nog niet aankunnen, mogen in overleg met de school een beperkt aantal uren thuisblijven.
  2. Religieuze verplichtingen.
  3. Alleen als de specifieke aard van het beroep van de ouders dit vereist, mag een leerling onder schooltijd op vakantie. Dit geldt alleen voor sommige beroepen in de horeca en in de agrarische sector; daarbij moet gelden dat de ouder het merendeel van het inkomen alleen in de schoolvakanties kan verdienen. U kunt dit aantonen met een verklaring van de werkgever. Het formulier hiervoor kunt u afhalen bij de directie.
  4. Verhuizing.
  5. Huwelijk of huwelijksjubilea van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  6. Bevalling van moeder of verzorgster.
  7. Overlijdensgevallen.
  8. Medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden.
  9. Andere gewichtige omstandigheden.

Het vervroegen of verlengen van schoolvakanties valt voor alle duidelijkheid niet onder ‘gewichtige redenen’. Ook het buiten de schoolvakanties op vakantie gaan of een lang weekend weggaan mag niet. De directie ontvangt uw verzoek graag (zo mogelijk) minimaal acht weken van te voren. Een verlofformulier kunt u vinden op de informatieplank naast de directiekamer. Van de beslissing van de directie ontvangt u schriftelijk bericht.

Als u zonder toestemming van de directie verlof opneemt wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Vermoedelijk ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Informatie over de exacte regeling voor
verlofaanvragen en de leerplichtwet is te verkrijgen bij de directie van de school of bij de leerplichtambtenaar.